सुझाब तथा प्रतिक्रिया

यदि तपाईसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया यो फारम भर्नुहोस् वा हाम्रो कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्। धन्यवाद।

सम्पर्क ठेगाना

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

गण्डकी प्रदेश, बगर, पोखरा, नेपाल

फोन नम्बर : +977-61-521080

academy.gandaki@gmail.com

हामीलाई तपाईको प्रतिक्रिया कुनै पनि समय पठाउनुहोस।

https://gpta.gandaki.gov.np/np

हाम्रो आधिकारिक साइट